سابقه

برند “هومودکور” در سال۱۳۹۰راه انــــــــــدازیگردیده است و در

سالهای متمادی ما کوشـــــــیده ایم که مـــــــــجموعه ای زیبا

از بهترین و شیک ترین ها را در اختیار مخاطبین خود قرار دهیم .

چشم انداز

در سالهای پیش رو تصمیم داریم که گستره ی فعالیت های خود

را گــــسترش داده و محصولات بیـــــشتر و متنوع تری را بــــــــه

کلکسیونشرکت اضافه نماییم

نمایندگی

مجموعه ی “هومو دکور” به صورت رســــمی نـــــــماینده ی

شـــــرکت هایی نظیر : “امپریال” و “لمــــونی” و چندین برند

معتبر دیگر نیز میباشد